Arbetsmiljöpolicy

Det ligger i företaget och medarbetarnas gemensamma intresse att verksamheten håller hög kvalitè och drivs under goda ekonomiska former. Därtill skall vi upprätthålla en hög standard på arbetsmiljön. För AJ Nord är en bra arbetsmiljö ett konkurrensmedel och därmed en strategisk fråga. I arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, arbetsmiljöverkets föreskrifter, tillstånd och villkor anges de minimikrav som gäller. Hos AJ Nord skall arbetsmiljön uppfylla utifrån de krav som myndigheterna ställer. Arbetsmiljön skall inte enbart vara säker, den skall också vara trevlig och utvecklande för medarbetarna. Dessa skall också kunna påverka sin arbetsmiljö då vi värnar om våra medarbetare.

Ett viktigt delmål för vårt arbetsmiljöarbete är att säkerställa en miljö som inte utsätter medarbetarna för ohälsa eller olycksfall. AJ Nord skall vidta de åtgärder som behövs för att förhindra och förebygga att medarbetare skadas i arbetet. Arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del av vår verksamhet och ske i samarbete mellan arbetsgivare, medarbetare och de fackliga organisationerna.